หัวหน้าส่วนราชการ

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  Pages

  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน