สำนักปลัดเทศบาล

  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล