สมาชิกสภาเทศบาล

  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองประธานสภา
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3

  Pages

  ตำแหน่ง: 
  ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 1
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 2
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภาเขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 3
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  รองประธานสภา
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ชื่อ-นามสกุล: 
  ตำแหน่ง: 
  สมาชิกสภา เขต 4
  ตำแหน่ง: 
  เลขานุการประธานสภา และ สมาชิกสภา เขต 2