เทศบาลนครอุดรธานี นำผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 (Public Sector Excellence Awards : PSEA)

 
เทศบาลนครอุดรธานี รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 "พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวจันทร์สุดา ราชไสยกิจ รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้ารับมอบโล่รางวัล จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
สำหรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยสาขาบริการภาครัฐ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทรวมมาตรฐานการบริการ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประเภทพัฒนาการบริการ ประเภทบริการภาครัฐยอดเยี่ยม และประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่า ที่มียอดด้านบนเป็นเพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง เปรียบเสมือนว่าหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเป็นเพชรน้ำเอกที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงาม ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย
นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า ผลของการได้รับรางวัล จะมีส่วนส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ เป็นผู้พิจารณา มี 54 ผลงานจาก 33 หน่วยงาน สำหรับสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับรางวัลจากผลงานการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 12, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 325