เทศบาลนครอุดรธานี จัดสัมมนาทางวิชาการ หวังขับเคลื่อนอุดรธานีโมเดล ตั้งเป้าบริษัทพัฒนาเมืองฯ สู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

จังหวัดอุดรธานี โดยเทศบาลนครอุดรธานี จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการออกแบบเมืองตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth : Planning and Design) สู่การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมเผยแนวทางการพัฒนาเมืองอุดรธานีให้มีความยั่งยืน เป็นเมืองที่น่าอยู่ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งนี้ บรรยากาศในช่วงเช้ามีนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์เมือง:เข็มทิศนำทางสู่ความมั่งคั่งของประชาชน และการเสวนาเรื่องการออกแบบเมืองอุดรธานีอย่างไรให้เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและการท่องเที่ยวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายเรื่อง แนวทางการออกแบบยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยอุปนายกอุปสมาคมการผังเมืองไทย การบรรยายเรื่องออกแบบระบบขนส่งมวลชนตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง และการยกระดับทางเศรษฐกิจ โดยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายเรื่องการประยุกต์ขอนแก่นโมเดล เป็นอุดธานีโมเดล โดยรองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการนำเสนอผลสรุปการออกแบบระบบขนส่งมวลชนเพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวทางการออกแบบตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี และวิศกรผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและขนส่ง โดยมีตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวว่า การสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแผนการวางยุทธศาสตร์เมืองให้คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐได้ลงทุนไว้แล้ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาระบบการฟื้นฟู เศรษฐกิจสังคม และความรู้สึกความเป็นเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัท พัฒนาเมืองอุดรธานี จำกัด ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ รองรับกับขนาดของเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในทุกมิติ สร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุข รวมทั้งการแก้ปัญหาการจราจร การศึกษาความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรองรับการท่องเที่ยว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย เคนสุวรรณผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณแหล่งที่มา : สวท.อุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 25, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 231