เทศบาลนครอุดรธานี จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม กระทงปลอดภัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

         เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ถนนเทศา หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง นายธนพล จันทรนิมิ รองผวจ.อุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า ประเพณีวันลอยกระทง เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย โดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแม่น้ำคงคา เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทงขึ้นทุกๆ ปี เพื่อคงไว้ซึงประเพณีอันดีงามให้สืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน และปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้ว ยังส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดกระทง ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลอยกระทง เพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา พร้อมทั้งให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดกระทงสวยงามของชุมชนทั้ง 4 เขต การประกวดกระทงหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา การประกวดกระทงปลอดเหล้าปี 2560 และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง และก็ยังมีการประกวดกระทงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย
วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 6, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 145