เทศบาลนครอุดรธานีจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “รูปแบบการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุดรธานี ”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “รูปแบบการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน/สมาคม/ชมรม/คณะวิทยากร สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ เมืองอัจฉริยะกับมิติการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0 “ ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม ” ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นภายใต้นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในเบื้องต้น เทศบาลนครอุดรธานีได้วางแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลาง แห่งความปลอดภัย (Smart Safety City) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในพื้นที่เพื่อยกระดับการบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเทศบาลนครอุดรธานีได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความSmart มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบควบคุมกล้องวงจรปิดและระบบจัดการจราจรของเมืองพัฒนา Mobile Application เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เเละรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมสัมมนาในวันนี้ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว การบริการโครงสร้างทางเศรษฐกิจสำคัญของอุดรธานี คือการค้าปลีก-ส่งเกษตรกรรม การบริการ อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม มีสนามบินนานาชาติที่มีศักยภาพสูงมีเที่ยวบินสูงขึ้นลงรับส่งผู้โดยสารมากที่สุดในภาคอีสาน มีเส้นทางรถไฟและถนนสายเอเชีย หมายเลข 12 ถือว่าเป็นฐานการคมนาคมขนส่งออกทางรางทางถนนและทางอากาศเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นศูนย์กลางของการเงินและการค้ากับประเทศลาว จีน และเวียดนามเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


ปัจจุบัน เทศบาลนครอุดรธานี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินโครงการโดยสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลผ่านทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในปี 2560 เป็นต้นมา และเพื่อต่อยอดการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้เข้าร่วมในโครงการ ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติโดยจะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 นี้ต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 28, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 368