อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย สามารถบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงต้องสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่อาสามัครป้องกันฝ่ายพลเรือน รวมทั้งเป็นกำลังในการช่วยเหลือทางราชการในยามปกติ และเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น 
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม: 117