ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกฯ

         พร้อมบันทึกนี้ ฝ่านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งสำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 51005.2/ว27 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยใช้ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินลงบนทางหลวงทท้องถิ่น ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร (PDF) แนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 31, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 191