ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว

ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าวัดอาจสุรวิหาร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว

โดยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามโครงการปรังปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล และกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้จะดำเนินการก่อสร้าง
1. ทำการก่อสร้างขยายทางวิ่งและทางจักรยานมีความกว้างรวม 5 เมตร ความยาวรอบบริเวณตามแนวทางวิ่งเดิม ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ จัดให้มีลานกีฬา ก่อสร้างทางเดินโดยรอบในบริเวณเกาะกลางน้ำ ปรับปรุงสะพานบริเวณเกาะกลางน้ำ จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างป้ายจำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงศาลาพักผ่อนโดยรอบ ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง และ งานภูมิสถาปัตยกรรมอื่นๆ
2. ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พันธุ์ไม้โดยรอบบริเวณ โดยปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น และพันธุ์ไม้พุ่มไม้ประดับ ตามความเหมาะสม และปรับปรุงระบบรดน้ำโดยรอบบริเวณ รวมระบบควบคุมการรดน้ำ
3. ทำการปรับปรุงดวงโคม อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าโดยรอบบริเวณ
4.รูปแบบการปรับปรุงเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดและทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ในการปรับปรุงสวนสาธารณะสวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัวในครั้งนี้ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบครบถ้วน ทั้งด้านการสันทนาการและการกีฬา ด้านประเพณี และวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการสาธารณสุข
เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และสิ่งแวดล้อมมนุษย์ (Human Environment) ในเขตเมืองต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, October 31, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 46