รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี

         สำนักปลัดเทศบาล ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0012/673 ลงวันที่7 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพื่อให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับ รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร (PDF) แนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 31, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 154