ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เปรียบเสมือนพันธะสัญญา เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ ที่สองหน่วยงานจะร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมแบ่งปันทรัพยากร เพื่อผลักดันการทำงานภายใต้บันทึกข้อตกลงให้  “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี”  เป็นพื้นที่เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านสุขภาวะให้แกเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับทัศนคติ และพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง ขยายสู่คนรอบข้างและสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง

 

จำนวนผู้เข้าชม: 125