ประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมี นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  โดยมี นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เป็นงานหนึ่งที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากสถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก หากสถานที่จัดจำหน่ายอาหารดำเนินการไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ อาจทำให้ประชาชนผู้บริโภคอาหารได้บริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ และในปัจจุบันที่จำหน่ายอาหารมีการเพิ่มจำนวนขึ้นมาก ทำให้การเข้าไปตรวจสอบด้านสุขลักษณะเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง ทำให้สถานที่จำหน่ายอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องอาศัยศักยภาพของเครือข่าย อสม.ในชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในชุมชน ดังนั้นเทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขึ้นมา  เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของ อสม.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารด้วยตนเอง นำไปสู่การบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 104 ชุมชน โดยแบ่งเป็นรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อสม. เขต 1 และ เขต 3 ชุมชนละ 4 คน รวมเป็น 220 คน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อสม. เขต 2 และ เขต 4 ชุมชนละ 4 คน รวมเป็น 196 คน  รวมทั้งสิ้น 416 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 132