ประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” Adaptation of Local Governmant in Thailand 4.0

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในหลักสูตร “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” Adaptation of Local Governmant in Thailand 4.0 โดยมี นายสหัช นุ่มวงศ์ ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวรายงานว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการผลักดันนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤิทธิ์ได้ มีกลไกสำคัญ คือ การบริหารจัดการภาครัฐเนื่องจากภารกิจของภาครัฐมีบทบาทสำคัญ และมีส่วนเสื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจในทุกแขนงอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่จะร่วมบูรณาการและผลักดันเศรษฐกิจในภาพร่วมได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการปรับตัวเพื่อยกระดับสู่การเป็น องค์การ 4.0 
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 800 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในด้านการปรับวัฒนธรรมองค์การใหม่ การปรับระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม การปรับตัวของผู้บริหารแนวใหม่และการส่งเสริมและปรับบทบาทให้สามารถจัดการตนเองได้
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
จำนวนผู้เข้าชม: 299