ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, October 25, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 35