ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังสุขาภิบาล อาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 30, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 34