ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นั่งเก๋ง ๒ ตอน กข-๖ อด. (๐๐๑-๕๕-๐๐๑๙) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
และประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 30, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 37