บรรยายพิเศษเรื่อง " การจัดการการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 "

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวัฒนาบี โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การประสานงานวิชาการ การจัดการท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง " การจัดการการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 " การจัดการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 76 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการจัดการท้องถิ่นระหว่างองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดอการศึกษาท้องถิ่น
3.ประสานงานดารศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพิ่อพัฒนาการศึกษาภายในกลุ่มจังหวัดศึกษาท้องถิ่นที่ 10
โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ท่าน คือ 1.นาย มนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าแนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่นและคณะ 2. ดร.ปรีชา อรัญวารี ผู้อำนวยศูนย์ประสานงานการศึกษานอกที่ตั้ง 3.ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำหนดการ การประชุม การประสานงานวิชาการ การจัดการท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 คือ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30 - 17. 00 น.

วันที่เผยแพร่: 
Monday, August 20, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 95