นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2561

อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ (พิชิตพุง พิชิตโรค) โดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยพบว่าภาวะอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลย้อนหลังช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าความชุกโรคอ้วนจะอยู่ที่ 15% ขณะที่ปัจจุบัน เพิ่มสูงถึง 22% หรือมีอัตราเพิ่ม 7% และพบว่าคนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป มีประมาณ 25% ที่มีดัชนีมวลกายเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเร่งรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาภาวะอ้วน (Obesity) และโรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) เพื่อลดภาวะความรุนแรงของโรควิถีชีวิต อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น “โรคอ้วน” ถือเป็นภัยคุกคามที่กำลังระบาดในกลุ่มคนไทย โดยวัดจากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โรคอ้วนไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรค แต่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนหนึ่งก็มีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ วิถีชีวิตสมัยใหม่อยู่ในภาวะ เร่งรีบ ได้รับอิทธิพลในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคจากตะวันตก มีการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และอาหารที่มีไขมันเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางร่างกายหรือ การอกกำลังกายน้อยลง ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน และนำไปสู่การเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย และเป็นผลร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และประเทศชาติอย่างมหาศาล
ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่อ้วนลงพุง เสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจในประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานีและพนักงาน เจ้าหน้าที่ การอบรมครั้งนี้สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีกำหนดการจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติโดยอบรมทฤษฏีเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 และติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพผู้ผ่านอบรม เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งในการอบรมนี้มีผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

จำนวนผู้เข้าชม: 125