นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงผังเมือง

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเวสสุวัณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวม จำนวน 100 คน ตามหลักสูตร "แนวทางการบริหารจัดการด้านผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้" ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การศึกษา สำรวจและออกแบบขนส่งมวลชน โดยนายกานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์ อาจารย์ภาควิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 17, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 111