ขอเชิญยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561

         เทศบาลนครอุดรธานีขอเชิญยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561
ช่วยกันพัฒนาเมือง ร่วมใจชำระภาษี ท้องถิ่นจะดี เพราะภาษีช่วย ท้องถิ่นจะสวย เพราะภาษีสร้าง "อุดรธานีพัฒนา เพื่อประชาสดใส อุดรก้าวไกล เมื่อร่วมใจเสียภาษี"

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ภาษีในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

- ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงภาษี เพื่อชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561

- ภาษีบำรุงท้องที่  ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยื่นชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม (ปีแรกของรอบปีภาษี 2561 - 2564)

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมดจะเป็นของ อปท.เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 9, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 339