ขอเชิญชาวอุดรธานี ร่วมแสดงความคิดเห็น การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสิม ออนไลน์

         ด้วยเทศบาลนครอุดรธานีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศของสวนสาธารณะให้มีความเรียบร้อยสวยงาม ประชาชาชนสามารถใช้เพื่อการนันทนาการเพิ่มขึ้นที่ปอดของเมืองเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเเที่ยว สามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐ คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม

 

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=1HoQl-CrZcv0IjvH4YrPPBxYP8a-BX9bc-yhe3tVJpj8

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 30, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 72