ขอขยายระยะเวลารับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (บ้านพักพนักงานเทศบาลและข้าราชกาลโครงการ 1 และโครงการ 2)

         ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปโดยได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามเหตุผลความจำเป็นและภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามไฟล์ (PDF) เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 16, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 344