กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด

เทศบาลนครอุดรธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30 น. ณ เวทีหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง พ.ศ.2561 เพื่อเมืองสะอาด
นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้น ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย และแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ในระยะสั้น (พ.ศ 2559 - 2564) โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Resuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เทศบาลนครอุดรธานี จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ร้านศูนย์บาทรับขยะรีไซเคิล แลกสินค้าอุปโภคบริโภคแทนเงินสด การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะต้นทาง นิทรรศการการจัดการขยะต้นทางตามหลัก3Rs รวมทั้งเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบ การสาธิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ตลาดนัดหารสอง และการแสดงบนเวทีของเยาวชนและชุมชนในเขตเทศบาล ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองและประชาชนในเขตเทศบาล จะนำความรู้ไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในสังคมต่อไป นอกจากนี้ วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันเอดส์โลก ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่เยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศ ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญที่ว่า “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, December 1, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 8