กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
เวลา 09:00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 6,579 คน ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษาของจังหวัดอุดรธานี
นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานีในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน มิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้ วันที่ 26 ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยังยืนเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน
และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษอย่างต่อเนื่องทุกปี
และสำหรับปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ส.) ก็ได้กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2561 โดยการร่วมแสดงสัญลักษณ์ โดยการสวมเสื้อสีขาว
การมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคล
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 ราย
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ระดับทองดีเด่นอันดับ 1 ให้แก่สถานศึกษาที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จำนวน 8 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคล
ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
จำนวน 16 ราย ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น พร้อมกันทั่วประเทศ และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน
ที่สำคัญมุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
มีความคิดที่ดีอันจะเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รวมทั้งให้ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด
ในชุมชนของตนเอง เป็นการส่งเสริม
สุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อยกระดับการป้องกันยาเสพติดอย่างเรียบง่าย สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย อันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
การสานความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพื่อกลายเป็นพลังสำคัญสู่การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและปัญหาในท้องถิ่นชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 26, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 117