การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลช่วงเปิดภาคเรียน

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ที่มีสถานธนานุบาลปรัปลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 

๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน) ดังนี้

     ๑. เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน

     ๒. เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน

และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๕/๑๓๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 4, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 132