การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโบายและแผนการขนส่งและจราจร (ผอ.สนข) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กล่าวต้อนร้บ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัดของประเทศในระยะยาว
โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่งทางราง เช่น การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รถไฟรางคู่ และรถไฟทางความเร็วสูง เพื่อเชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค
ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีกำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2558 – 2565 โดยมีเป้าหมายสำคัญ
ในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสัมคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในระบบคมนาคมขนส่ง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จะดำเนินการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาการจราจรของเมืองหลักในภูมิภาค ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
นายสิธิชัยฯ กล่าวต่อว่า จังหวัดอุดรธานีถือได้ว่าเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและทางรถไฟ และทางเครื่องบิน
และสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้โดยสะดวก อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีประสบปัญหาด้านการขนส่งและจราจร โดยเฉพาะในเขตเมืองอุดรธานีที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆ
ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางในพื้นที่เขตเมือง ในขณะที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครง
ในภาพอาจจะมี สมชาย เสริมชั้น, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

จำนวนผู้เข้าชม: 83