การประกวดร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเกี่ยวกับพ่อ

              ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ตระหนักถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของเพลงและดนตรี

ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช จึงให้นักเรียน เยาวชนภูมิปัญญาสาขาต่างๆ เกิดความรัก ชื่นชม ภาคภูมิใจและอีกทั้งได้เล็งเห็น

ถึงความสำคัญของบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเกี่ยวกับพ่อ อันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกกับนักเรียน เยาวชน ให้มีความรัก

ความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเกี่ยวกับพ่อ เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และ

เพลงเกี่ยวกับพ่อ ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า การประกวดร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเกี่ยวกับพ่อ

รายละเอียดต่างๆ ดังแนบ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 31, 2017
จำนวนผู้เข้าชม: 246